1
MC-tv - Palliatieve sedatie - Deel 2 (casus)
Gratis

De KNMG-richtlijn over palliatieve sedatie is herzien. Op een aantal punten bleek de praktijk weerbarstiger dan gedacht. De nieuwe richtlijn schept onder meer helderheid over wat een symptoom refractair maakt en welk gewicht existentieel lijden daarbij heeft. Ook de vraag hoe het zit met het inschatten van de levensverwachting van de patiënt wordt beantwoord.

Accreditatie verleend onder nummer 354263 voor 1 punt.
Accreditatie periode: t/m 1-1-2021